30.03.2020 [21:49:01]World Championships 2014 Feedback

 


 
SCVORTOV, Victor
United Arab Emirates (UAE)

(Category -73 kg)
Successes: other 0

Fights:

1st Fight [-73 kg]: Preliminary round
SCVORTOV Victor
(United Arab Emirates)
100-000-
IWYPIWYP
00:23
KOUAMBA POUTOUKOU Terence Junior
(Gabon)
[0:23] SCVORTOV: Ippon

 
2nd Fight [-73 kg]: Preliminary round
SCVORTOV Victor
(United Arab Emirates)
101-000-
IWYPIWYP
03:04
SHOMURODOV Sarvar
(Uzbekistan)
[2:41] SCVORTOV: Yuko
[3:01] SCVORTOV: (Osae-komi-waza)
[3:04] SCVORTOV: Ippon

 
3rd Fight [-73 kg]: Preliminary round
SCVORTOV Victor
(United Arab Emirates)
100-000-
IWYPIWYP
00:19
DUPRAT Pierre
(France)
[0:19] SCVORTOV: Ippon

 
4th Fight [-73 kg]: Preliminary round
SCVORTOV Victor
(United Arab Emirates)
0012000-
IWYPIWYP
05:00
MOGUSHKOV Musa
(Russia)
[0:39] SCVORTOV: Yuko
[2:36] MOGUSHKOV: Shido
[4:50] SCVORTOV: Shido
[4:57] SCVORTOV: Shido

 
5th Fight [-73 kg]: Semifinal
NAKAYA Riki
(Japan)
0012000-
IWYPIWYP
05:00
SCVORTOV Victor
(United Arab Emirates)
[2:26] NAKAYA: Yuko
[3:53] NAKAYA: Shido
[4:50] NAKAYA: Shido

 
6th Fight [-73 kg]: Fight for 3rd place
LEE Young Jun
(Korea, South)
0002100-
IWYPIWYP
06:04
SCVORTOV Victor
(United Arab Emirates)
[1:04] LEE: Shido
[3:12] SCVORTOV: Shido
[4:55] LEE: Shido
[4:55] SCVORTOV: Shido
(Golden Score)
[1:04] SCVORTOV: Ippon

 

Result: 3rd place

Fights: 6

Total score: 4 x Ippon, 0 x Waza-ari, 2 x Yuko und 0 x KokaTori's Tournament Assistant © 2000-2009 -IMPRINT-